İl Dışı Yer Değiştirme Başvurularında İl İçindeki Okullar da Tercih Edilebilir

Birçok öğretmenin bilmediği bir tayin hakkı var. O da, il dışı atama başvurularının alındığı esnada il içindeki okulların da tercih edilebileceğidir.İl dışı atama başvurularının alındığı esnada Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları da alındığı için bazı şartları taşıyan öğretmenler aynı zamanda il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları da tercih edebilmektedirler.

Birçok öğretmenin hatta bazı müdürler ile atamadan sorumlu şube müdürlerinin dahi bilmediği tayin hakkı var .O da, İl dışı atama başvurularının alındığı esnada il içindeki okulların da tercih edilebileceğidir. Fakat zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin orunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okullara tercih ederken il içindeki okulları da tercih edebilirler. Öğretmenlerin bu haktan bihaber olmalarını bir nebze olsa da anlayabilirim ama müdür ve şube müdürlerinin bilmemesini anlayamam; çünkü bu hakkın varlığından haberi olmayan müdür ve şube müdürleri  zorunlu hizmet yükümlüsü birçok öğretmenin mağdur olmasına sebep olabilmekte ve tayin olmalarına farkında olmadan da olsa engel olabilmektedirler.

“ İl dışı Atamalarının yapıldığı Esnada Aynı İl İçindeki Okulların Tercih Edilebilme” hakkı tüm öğretmenlere verilmiş bir hak değildir bunun da altını çizmekte fayda var. Öğretmenlerin bu hakka sahip olabilmeleri için öncelikle zorunlu hizmet yükümlüsü olması ve yine zorunlu hizmet sayılan okullara tercih edebiliyor olması gerekir. Yani atanmak istediği okulun zorunlu hizmet yükümlülüğü öngrülen (4-5-6. Hizmet alanı) okul olması gerekir. Çünkü bu şekilde yapılacak atama, Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme atamalarının içine gireceği için zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmene o andaki sisteme yansıtılmış zorunlu hizmet sayılan tüm okullar tercih sayfasında açılacak ve il içindeki bu okullara da başvurabilme hakları doğmuş olacak.

Zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri il dışı atama şeklinden farklı olup aynı anda başvuruların alınmasından dolayı da birçok eğitimci tarafından karıştırılmaktadır. Bu yüzden öncelikle “il dışı atama” ve “zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı atamalarının” birbirinden farklı olduğunun ayrımına varmak gerekiyor. Bunun için de 17 Nisan 2015 CUMA günü  29329 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler başlığındaki 43 maddesini incelemek gerekir. Bu madenin 4. Fıkrasında yazılı bulunan “Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” hükmü gereği  zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlülüklerini devam ettirebilmesi adına  il dışındaki kurumlar ile beraber il içindeki zorunlu hizmet sayılan (4-5-6. Hizmet alanı) okulları da tercih edebilme hakları MEB tarafından yasal olarak tanınmıştır.

1) 3 Yıldır Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Öngörülmeyen okulda görevli öğretmenler il içindeki Zorunlu Hizmet Sayılan Okulları Tercih Edebilirler;

Öğretmenlerin 2016 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 6. Maddesindeki “06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlannda toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2016 tarihi itibanyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlanndaki eğitim kurumlanna tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanlara! atamalan, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlanndaki eğitim kurumlanna Bakanlıkça resen yapılacaktır.”  Şart hükmü ile de bu tayin döneminde bakanlık, Zorunlu Hizmet Yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu hizmet sayılmayan okullarda (1.-2.-3. Hizmet alanı olan okullar) 3 yılını dolduran öğretmenlere Zorunlu Hizmet sayılan Okulları (4.-5.-6. Hizmet alanı olan okullar) tercih etmek kaydıyla İl içindeki okulları da tercih edebilme hakkını tanıdı.

2) 3 Yıl çalışma süresini Sağlayan Zorunlu Hizmet sayılan okullarda( 4.-5.-6. Hizmet alanı) görevli Öğretmenler İl içindeki yine Zorunlu Hizmet sayılan(4.-5.-6. Hizmet Alanı) okulları tercih edebilirler;

Öğretmenlerin 2016 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 8. Maddesinde yazılı bulunan “Dördüncü, beşinci ve altmcı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” Hükmüne göre bulunduğu ilde 3 yıldır zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okullarda(4.-5.-6. Hizmet alanı) görevli öğretmenler istemeleri halinde zorunlu yine zorunlu hizmet sayılan il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları (4.-5.-6. Hizmet alanı) tercih edebilirler.

3) Zorunlu Hizmet Sayılmayan Okullarda ( 1.-2.-3. Hizmet Alanı) görev yaparken Şubat 2016 tarihine kadar Okulları Zorunlu Hizmet Kapsamına(4.-5.-6. Hizmet alanı) alınmış olsa dahi zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilirler;

Yine Öğretmenlerin 2016 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 9. Maddesindeki “Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Şubat 2016 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alman eğitim kurumlannda görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir.” Hükmü ile aynı duyurunun 7. Maddesindeki “Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar,istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.” Hükümlerince zorunlu hizmet sayılmayan okulda görevli iken sonradan zorunlu hizmet kapsamından çıkartılsa dahi 3 yıl çalışma şartı aranmadan öğretmenler il içindeki de zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilmesi gerekir.

4)Zorunlu hizmet olmayan okula (1.-2.-3. hizmet alanı) özür durumundan atanan fakat mazeret durumu ortadan kalkan öğretmenler İl İçindeki zorunlu hizmet sayılan okulları tercih edebilirler;

Aynı duyurunun 12. Maddesinde yazılı bulunan “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlannda görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlanndaki eğitim kurumlanna atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlanna atanacaktır.” Hükmüne göre mazerete bağlı bulunduğu ile atanan ve şu anda zorunlu hizmet sayılmayan okulda görevli (1.-2.-3. Hizmet alanı) fakat özür durumu ortadan kalkan öğretmenler zorunlu hizmet yükümlülüğü kalmış ise yerine getirmek üzere il dışındakilerin yanı sıra il içindeki zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okulları (4.-5.-6. Hizmet alanı) tercih edebilmelidir.

5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okullarda (4.-5.-6. Hizmet alanı) görevli iken görev yerleri norm fazlası,okulun kapanması…vb gibi nedenlerle resen ( kendi isteği dışında ) zorunlu hizmet sayılmayan okullara (1.-2.-3. Hizmet alanı) değiştirilen öğretmenler eksik kalan zorunlu görevini tamamlamak için zorunlu hizmet sayılan il içindeki okulları tercih edebilirler;

Öğretmenlerin 2016 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 13. Maddesindeki “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kuruml arında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlan dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlanna tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.” Hükmü gereği Zorunlu hizmet sayılan( 4.-5.-6. Hizmet alanı) bir okulda iken okulun kapanması,norm fazlası olunması, veya başka nedenlerden dolayı görev yerleri isteği dışında değiştirilip zorunlu hizmet sayılmayan okullara (1.-2.3. hizmet alanı) atanan öğretmenlerin eksik kalan zorunlu hizmet yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içindeki zorunlu hizmet sayılan okulları da tercih edebilmeleri gerekir.Ayrıca bu durumda olan öğretmenler eğer bir yere tercihleri ile atanamazlarsa bakanlıkça resen zorunlu hizmet sayılan okullara atamaları yapılacak.

Görüleceği üzere zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme atamalarında il içindeki zorunlu hizmet okullar da tercih edilebilmektedir. İl dışı atamalar ile beraber başvuruların alınması bizleri yanıltmasın! İkisi birbirinden farklı atamalar.

O yüzden il dışı atama başvurularının alındığı esnada zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değişikliği talebinde bulunan bir öğretmenin başvurusu il içindeki okulu tercih etti bahanesi ile iptal edilmemelidir. Bu haktan haberi olmayan okul müdürleri veya şube müdürleri daha dikkatli olması gerekir. Yani kısacası “İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru”  ile  sadece isteğe bağlı illerarası  yer değiştirme başvurularının alınmadığı için aynı zamanda da Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvurularının da beraberce alındığını göz önünde bulundurup mevzuata göre de tanınan haklar dahilinde yukarıda bulunan şartları sağlayan öğretmenler il içindeki okulları da tercih edebilmektedirler.

Fakat bunu söylemesine rağmen her ne hikmetse okul müdürü ikinci defa da yaptığı başvuruyu  aynı ildeki okulları tercih ettiği gerekçesi ile  reddederek  tayin olabilmesine engel olmuş ve  hakkına girmişti.Her zaman söylüyorum insanoğlu  bir konu hakkında bilgisi yoksa adım atmadan önce bir bilene sormalı.Gerçi okul müdürü ilçedeki atamadan sorumlu şube müdürünü aradığında da “ il dışı atamada il içindeki okullar mı tercih edilirmiş “ diye tepki ile karşılaşınca öğretmenin başvurusunu reddetmiş.O da haklı amirinin bu hakdan haberi yok ve böyle bir hakkın olmadığını söylüyorsa o ne yapsın.Şube müdürünün önce kendi mevzuat bilgilerini sorgulaması gerekir.Yani anlayacağınız ortada mevzuatın öğretmene tanıdığı haktan haberi olmayan ve haberleri olmadığı gibi sadece kendi düşüncelerine göre engel olan idareciler el birliği ile öğretmeni  tayin hakkından ettiler. Kim bilir bu şekilde kaç öğretmenin başvuruları red edildi yada öğretmenler başvuru dahi yapmadılar?

Lafın kısası ,3 yıl aynı okulda görev yapma şartını da sağlayan bir öğretmen  zorunlu hizmet yükümlülüğü devam ettiği için yine aynı ildeki zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen (4-5-6. Hizmet sayılan okullar) okullara tayin başvurabilme hakkına sahiptir.


Saygılar

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar
Etiketler:

Yorum Gönder

SON HABERLER

[MANŞET][slider1]

MKRdezign

y

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget